MCI

درست نوشتن حروف باعث میشه خط شما بهتر بشه ونه تنها احساس خستگی نکنید بلکه وقتی دارید مینویسید لذت هم ببرید.اگر میخواید که به زبان انگلیسی تسلط داشته باشید و خیلی راحت بتونید الفبای اون رو بنویسید اول باید با طرزصحیح نوشتن حروف آن آشنا بشید. ما در مجله ی اینترنتی سبزشمال به شما نحوه ی درست نوشتن تمام حروف انگلیسی روآموزش میدیم.

حروف بزرگ

سرمشق حروف انگلیسی

یک کاغذ خط دار بردارید. کاغذ خط دار به شما کمک می کندل که هر حرف را به راحتی و بطور صحیح بنویسید. همچنین این کاغذها به شما در تشخیص تفاوت اندازه حروف بزرگ و کوچک انگلیسی کمک خواهند کرد.

 نوشتن حروف انگلیسی بر روی کاغذ
آموزش حروف انگلیسی

۱)نوشتن حرف A: یک خط عمودی زاویه دار به سمت راست بکشید: /. خط عمودی زاویه دار دیگری را به سمت چپ بکشید: \ ، دو خط باید یکدیگر را در قسمت بالا لمس کنند: /\. یک خط افقی در وسط دو خط ایجاد کنید:A .

 نوشتن انگلیسی بر روی کاغذ
آموزش حروف انگلیسی

۲) آموزش حرف B . یک خط عمودی بکشید: | . در سمت راست آن، دو نیم دایره رسم کنید و به سمت پایین خط بروید: B.

 نوشتن انگلیسی بر روی کاغذ
آموزش حروف انگلیسی

۳) حرف C را تمرین کنیدیک ماه نیمه بکشید، و سمت راست آن را باز بگذارید: C.

حروف انگلیسی بر روی کاغذ
آموزش نوشتن حروف انگلیسی

۴) حرف D : یک خط عمودی رسم کنید: |. سپس از قسمت بالای سمت راست، یک C برعکس (مرحله۳) بکشید: D.

 حروف انگلیسی بر روی کاغذ
آموزش نوشتن حروف انگلیسی

۵) حرف E را تمرین کنید. یک خط عمودی بکشید: |. در سمت راست آن سه خط افقی رسم کنید، هر۳ خط باید کوتاهتر از خط اصلی باشند (اگر می خواهید، می توانید خط میانی را کوتاه تر از خطوط بالا و پایین بکشید). یکی بالا، یکی در وسط ، و دیگری در پایین قرار می گیرد: E.

 نوشتن حروف انگلیسی بر روی کاغذ
آموزش نوشتن حروف انگلیسی

۶) حرف F را امتحان کنید. مانند مرحله ۵ یک حرف E بنویسید، اما خط افقی پایین را حذف کنید: F.

 نوشتن حروف انگلیسی بر روی کاغذ
آموزش نوشتن حروف انگلیسی

۷) حرف G: مانند مرحله ۳ یک حرف C بنویسید. سپس یک خط افقی بکشید، که از لبه پایین شروع می شود، و به سمت داخل C می رود: G.

 نوشتن حروف انگلیسی بر روی کاغذ
آموزش نوشتن حروف انگلیسی

نحوه نوشتن حروف انگلیسی

۸) حرف H را امتحان کنید. دو خط عمودی کنار یکدیگر بکشید: | | سپس یک خط افقی از وسط آنها رسم کنید، آنها را به یکدیگر وصل کنید: H.

 نوشتن حروف انگلیسی بر روی کاغذ
آموزش نوشتن حروف

۹) حرف I را امتحان کنید. یک خط عمودی بکشید: |. در صورت تمایل، دو خط افقی کوتاه در بالا و پایین خط عمودی قرار دهید، آنها را طوری قرار دهید تا خط عمودی در وسط قرار بگیرد: I.

 نوشتن حروف انگلیسی بر روی کاغذ
آموزش نوشتن حروف انگلیسی

۱۰) حرف J: یک قلاب ماهی برعکس بکشید: J.

 نوشتن حروف انگلیسی بر روی کاغذ
آموزش نوشتن انگلیسی

۱۱) حرف K: یک خط عمودی بکشید: |. سپس دو خط از سمت راست آن رسم کنید، این دوخط باید از وسط خط عمودی شروع شوند. یکی رو به بالا، و دیگری رو به پایین: K.

 نوشتن حروف انگلیسی بر روی کاغذ
آموزش نوشتن حروف انگلیسی

۱۲) حرف L را تمرین کنید. یک خط عمودی بکشید: |. سپس یک خط افقی کوتاه تر در پایین سمت راست آن رسم کنید: L.

 نوشتن حروف انگلیسی بر روی کاغذ
آموزش نوشتن حروف انگلیسی

۱۳) حرفM را امتحان کنید. دو خط عمودی در کنار یکدیگر بکشید: | | سپس از بالای هر دو خط، دو خط کوتاه زاویه دار به سمت داخل رسم کنید که در نقطه وسط بین دو خط عمودی به هم برسند: M .

 نوشتن حروف انگلیسی بر روی کاغذ
آموزش حروف انگلیسی

۱۴) حرفN را تمرین کنید. دو خط عمودی کنار یکدیگر بکشید: | | سپس خطی را بکشید که از لبه داخلی بالای خط چپ شروع شود، و آن را زاویه دهید تا خط دیگر را در لبه داخلی پایین لمس کند: N.

 نوشتن انگلیسی بر روی کاغذ
آموزش نوشتن حروف انگلیسی

۱۵) حرف O را یاد بگیرید. یک ماه کامل بکشید: O.

 نوشتن حروف انگلیسی بر روی کاغذ
آموزش نوشتن حروف انگلیسی

۱۶) حرف P را امتحان کنید: یک خط عمودی بکشید: |. سپس یک نیم دایره از لبه بالایی سمت راست ایجاد کنید طوری که انتهای آن وسط خط عمودی را لمس کند: P.

 نوشتن حروف انگلیسی بر روی کاغذ
آموزش نوشتن حروف انگلیسی

۱۷) حرف Q: یک ماه کامل بکشید:O . سپس، در قسمت پایین سمت راست، یک خط عمودی به سمت راست بکشید طوری که نیمی از آن در داخل O قرار بگیرد: Q.

 نوشتن حروف انگلیسی بر روی کاغذ

۱۸) حرفR : یک P مانند مرحله ۱۶ بکشید. سپس از قسمت پایین نیم دایره جایی که خط عمودی را لمس می کند، یک خط کوچک به سمت راست و پایین بکشید: R.

 نوشتن حروف انگلیسی بر روی کاغذ

۱۹) حرفS : در یک حرکت، یک خط کج به سمت چپ، سپس راست و سپس چپ بکشید (مانند نصف ۸): S.

حروف انگلیسی بر روی کاغذ

۲۰) حرف T را تمرین کنید. یک خط عمودی بکشید: |. سپس یک خط افقی کوتاه تر در بالای آن ایجاد کنید: T.

 نوشتن حروف انگلیسی بر روی کاغذ

۲۱) حرف U را یاد بگیرید. شکل نعل اسبی را بکشید که طرف باز آن رو به بالا باشد: U.

 نوشتن حروف انگلیسی بر روی کاغذ

۲۲) حرف V را امتحان کنید. دو خط عمودی را در کنار یکدیگر بکشید، خط سمت چپ را به سمت راست و پایین و خط سمت راست را به سمت چپ و پایین زاویه دهید:V.

 نوشتن حروف انگلیسی بر روی کاغذ

۲۳) حرفW : طبق مرحله ۲۲ دو حرف V کنار یکدیگر بنویسید: W.

 نوشتن انگلیسی بر روی کاغذ

۲۴) حرف X را یاد بگیرید. یک خط عمودی به سمت بالا و راست بکشید. خط عمودی دیگر را به سمت بالا و سمت چپ رسم کنید: X.

 نوشتن حروف انگلیسی بر روی کاغذ

۲۵) حرف Y را امتحان کنید. مانند مرحله۲۲ یک حرف V بنویسید. سپس، از جایی که این دو خط به هم می رسند، یک خط عمودی بکشید: Y.

 نوشتن حروف انگلیسی بر روی کاغذ

۲۶) حرف Z: در یک حرکت، یک خط افقی بکشید، سپس یک خط عمودی که به سمت پایین زاویه دارد، و بعد یک خط افقی به سمت راست رسم کنید: Z.

حروف کوچک

 نوشتن حروف انگلیسی بر روی کاغذ

۱) حرف a را تمرین کنید. ابتدا یک دایره بکشید. وقتی به نقطه ای که دایره را شروع کردید رسیدید، یک خط عمودی ایجاد کنید: |.  a.

 حروف انگلیسی بر روی کاغذ

۲) حرف b: یک خط عمودی بکشید: |، سپس یک c کوچک برعکس را به خط عمودی بچسبانید: b.

 نوشتن حروف انگلیسی بر روی کاغذ

۳) حرف c را یاد بگیرید. حرف c را به همان روش حروف بزرگ می نویسیم، c کوچک باید از C بزرگ کوچکتر باشد، درست به اندازه سایر حروف کوچک: c.

 نوشتن حروف انگلیسی بر روی کاغذ

۴) حرف d: d کوچک مانند b برعکس (مرحله ۲ حروف کوچک) نوشته می شود. یک خط عمودی بکشید، سپس در سمت چپ آن، یک حرف c کوچک برعکس ایجاد کنید: d.

 نوشتن حروف بر روی کاغذ

۵) حرف e را امتحان کنید. e کوچک را با چند منحنی ترسیم می کنیم. ابتدا یک خط کوتاه و افقی ترسیم کنید. آن را خم کنید تا یک شکل c با یک خط در وسط ایجاد شود: e.

 نوشتن حروف انگلیسی بر روی کاغذ

۶) حرف f: یک منحنی بکشید، و آن را به صورت یک خط عمودی به سمت پایین امتداد دهید. یک خط افقی کوتاه روی قسمت وسط خط عمودی بکشید: f.

 نوشتن حروف انگلیسی بر روی کاغذ

۷) حرف g را تمرین کنید. یک c و سپس در پایین آن یک f وارونه رو به پایین بکشید (مانند مرحله ۶ حروف کوچک، بدون خط افقی در وسط): g.

 نوشتن حروف انگلیسی بر روی کاغذ

۸) حرف h: یک خط عمودی بکشید، سپس در وسط خط از سمت پایین، یک منحنی ایجاد کنید و یک خط عمودی دیگر بکشید: h.

 نوشتن حروف انگلیسی بر روی کاغذ

۹) حرف i را یاد بگیرید. یک خط عمودی بکشید، سپس یک نقطه در بالای آن قرار دهید: i.

حروف انگلیسی بر روی کاغذ

۱۰) حرف j را تمرین کنید. مانند J بزرگ، اما آن را یک خط پایینتر بیاورید و یک نقطه در بالای آن قرار دهید: j.

 نوشتن حروف انگلیسی بر روی کاغذ

۱۱) حرف k را امتحان کنید. مانند K بزرگ است، با این تفاوت که خطوط زاویه دار بالا و پایین، کاملاً به بالای صفحه نمی رسند: k.

 نوشتن حروف انگلیسی بر روی کاغذ

۱۲) نوشتن حرف l را تمرین کنید. یک خط عمودی بکشید. می توانید در اینجا متوقف شوید یا یک خط افقی کوتاه زیر خط عمودی رسم کنید (خط عمودی باید در مرکز خط افقی باشد) و یک خط افقی کوتاه تر در بالای خط عمودی از سمت چپ بکشید: l.

 نوشتن حروف انگلیسی بر روی کاغذ

۱۳) حرف m: یک خط مستقیم بکشید. کمی پایین تر از نقطه شروع خط از بالا در سمت راست، یک منحنی به سمت پایین ایجاد کنید، و یک خط مستقیم رو به پایین بکشید. سپس از بالای آن خط مستقیم یک منحنی دیگر کشیده و آن را با همان روش قبلی به پایین امتداد دهید: m.

 نوشتن حروف انگلیسی بر روی کاغذ

۱۴) حرف n: مانند m کوچک است، اما فقط یک منحنی دارد: n.

 نوشتن حروف انگلیسی بر روی کاغذ

طرز صحیح نوشتن حروف انگلیسی

۱۵) حرف o را یاد بگیرید. مانند حرف O بزرگ اما در اندازه حروف کوچک نوشته می شود: o.

 نوشتن حروف انگلیسی بر روی کاغذ

۱۶) حرف p را امتحان کنید. همانند P بزرگ، اما در پایین خط نوشتار قرار می گیرد: p.

 نوشتن حروف انگلیسی بر روی کاغذ

۱۷) حرف q را یاد بگیرید. مانند حرف p کوچک برعکس نوشته می شود: q.

 نوشتن حروف انگلیسی بر روی کاغذ

۱۸) حرف r را تمرین کنید. یک خط مستقیم بکشید. از کمی پایین تر از بالای خط شروع کنید، یک منحنی کوچک به سمت راست بکشید و رو به پایین امتداد دهید: r.

 نوشتن حروف انگلیسی بر روی کاغذ

۱۹) حرف s: مانند حرف S بزرگ اما در اندازه کوچک نوشته می شود: s.

 نوشتن حروف انگلیسی بر روی کاغذ

۲۰) حرف t را امتحان کنید. شبیه T بزرگ با این تفاوت که خط افقی کمی پایین تر قرار می گیرد. در صورت تمایل می توانید قسمت پایین خط عمودی را به سمت بالا گرد کنید: t.

 نوشتن حروف انگلیسی بر روی کاغذ

۲۱) حرف u را امتحان کنید. یک U بزرگ به اندازه حروف کوچک بنویسید.سپس یک خط مستقیم در سمت راست آن اضافه کنید و یک “دم” کوچک در انتهای آن خط قرار دهید: u.

 نوشتن حروف انگلیسی بر روی کاغذ

۲۲) حرف v: شبیه V بزرگ اما به اندازه حروف کوچک دیگر نوشته می شود: v.

 نوشتن انگلیسی بر روی کاغذ

۲۳) حرف w را تمرین کنید. دو روش برای نوشتن این حرف وجود دارد. یا یک W بزرگ در اندازه حروف کوچک ، یا دو U بزرگ در کنار یکدیگر و به اندازه حروف کوچک بنویسید. همانطور که می دانید نام این حرفDouble u تلفظ می شود: w.

آموزش نوشتن حروف انگلیسی به صورت پیوسته

۲۴) حرف x را امتحان کنید. مانند X بزرگ در اندازه حروف کوچک دیگر نوشته می شود: x .

نرم افزار آموزش نوشتن حروف انگلیسی

۲۵) حرف y: یک v کوچک مانند مرحله ۲۲ بنویسید، اما در نقطه ای که خطوط یکدیگر را قطع می کنند، خطی بکشید که خط راست v را ادامه دهد: y.

طرز نوشتن حروف انگلیسی در دفتر چهار خط

۲۶) حرف z را امتحان کنید. مانند حرف Z بزرگ اما دراندازه حروف کوچک دیگر نوشته می شود: z.

منبع:سایت۲۴talk

مقاله های مرتبط با این نوشته را حتما بخوانید:

  https://www.sabzshomal.ir/%da%a9%d9%88%d8%aa%d8%a7%d9%87-%da%a9%d9%86%d9%86%d8%af%d9%87-%d9%84%db%8c%d9%86%da%a9/
  https://www.sabzshomal.ir/%d9%be%db%8c%d8%a7%d9%85-%d8%b1%d9%88%d8%ad%db%8c%d9%87-%d8%a8%d8%ae%d8%b4-%d8%ae%d9%88%d9%84%db%8c%d9%88-%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%b3%da%a9%d9%88-%d8%a8%d9%87-%d9%85%d8%b1%d8%af%d9%85-%d8%a7%db%8c%d8%b1/

  پست های مرتبط

  دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *