آموزش شکرگزاری به کودکان

آموزش شکرگزاری به کودکان

به فرزندانتان شکرگزاری بیاموزید.  شکرگزاری برای بچه ها در موقع امتحاندعا برای محافظت کودکاندعا برای کودکان برای درک بهتر خدا و عشق بی پایان او برای همه ی ماشکرگزاری برای کودکان تا خودشان را بپذیرند. (قبول داشته باشند)دعا برای کودکان به منظور قدردان بودن از داشته هایشان و شگفتی های خداوند که در اطرافشان است.شکرگزاری برای دوستی و همدلی این دعاها را برای کودکان روی کارت های کوچکی بنویسید.آنها را...
اطلاعات بیشتر