چگونه خود ارزیابی را ترک کنیم.مهارت خود تنظیمی

چگونه خود ارزیابی را ترک کنیم.مهارت خود تنظیمی

خود تنظیمی چیست؟آیـا تـابـه حـال بـرایتان پیـش آمـده کـه درموقعیتـی قـرار بگیریـد کـه ازیـک طـرف تمایــل بــه انجــام کاری داشــته باشــید،وازطــرف دیگــر چــون بــه دلایلــی انجــام آنرا بـه صـلاح نمیدانیـد،تصمیـم بگیریـد در برابـرآن مقاومـت کنیـد؟ بـه عنـوان مثــال، پیــش آمــده کــه قصــد مطالعــه کــردن داشــته باشــید و ازطرفــی هــم تلوزیــون سـریال مـورد علاقـه تـان را پخـش کنـد وشـما دلتـان بخواهـد سـریال تماشـا کنیـد.یـا تصمیـم بـه کاهـش وزن داشـته باشـیدودرحیـن پیـاده...
اطلاعات بیشتر