چگونه به خداوند نزدیک شویم؟راه های نزدیک شدن به خدا

چگونه به خداوند نزدیک شویم؟راه های نزدیک شدن به خدا

از بچگی همیشه به ما گفتن همواره یاد خدارو در دلها زنده نگه دارید ما اگر می خواهیم به خداوند نزدیک شویم بایدصفات اوراپیداکنیم،خداجایی نیست که آدم یواش یواش وسانت سانت به اونزدیک شودبلکه خداونداوصافی داردوهرچه به آن اوصاف نزدیک شویدبه او نزدیک شدید  یهو به خودت میای میبینی تا همین چند دقیقه پیش فکرمیکردی همه ی کارهات درسته اما سوالی که برات پیش میاد اینه که آیا واقعا درسته؟...
اطلاعات بیشتر