معنی و مفهوم وسوسه چیست ؟ راه های کنترل هوای نفس

معنی و مفهوم وسوسه چیست ؟ راه های کنترل هوای نفس

جلوگیری از وسوسه های نفس رهایی از هوای نفس پژوهــش هــا نشــان مــی دهــد کــه اقتــدار بــر نفــس، یــک منبــع محــدود اســت کــه تمرینـات بـروی آن اثـرات فیزیولوژیکـی روشـنی ماننـد؛ کاهـش قنـد خـون دارد. در هـر هنـگام، مـا دارای مقـدار مشـخصی از کنتـرل بـر نفـس در مخـزن وجـود خویش هسـتیم. هنگامـی کـه خـود را سرسـختانه کنتـرل مـی کنیـم، سـطح ایـن مخـزن پاییـن مـی آیـد و احتمـال تسـلیم در برابـر وسوسـه...
اطلاعات بیشتر
چگونه به خداوند نزدیک شویم؟راه های نزدیک شدن به خدا

چگونه به خداوند نزدیک شویم؟راه های نزدیک شدن به خدا

از بچگی همیشه به ما گفتن همواره یاد خدارو در دلها زنده نگه دارید ما اگر می خواهیم به خداوند نزدیک شویم بایدصفات اوراپیداکنیم،خداجایی نیست که آدم یواش یواش وسانت سانت به اونزدیک شودبلکه خداونداوصافی داردوهرچه به آن اوصاف نزدیک شویدبه او نزدیک شدید  یهو به خودت میای میبینی تا همین چند دقیقه پیش فکرمیکردی همه ی کارهات درسته اما سوالی که برات پیش میاد اینه که آیا واقعا درسته؟...
اطلاعات بیشتر