شرایط قسم خوردن و احکام شکستن قسم

شرایط قسم خوردن و احکام شکستن قسم

کسی که قسم می‌خورد باید بالغ و عاقل باشدقسم‌هایی که معمولاً از روی عادت برای امور عادی و کم‌ارزش‌، بر زبان جاری می‌گردند، در عین حال که نامطلوب و شایسته پرهیز هستند لغو و بی‌اعتبار شمرده شده و اسلام هیچ گونه عقوبتی را چه دنیوی و چه اخروی بر آن مترتب نمی‌سازد. قسم خوردن شرایط قسم خوردن حکم شکستن قسم از نظر مراجع عظام قسم خوردن از دیدگاه اسلام‌، سوگند...
اطلاعات بیشتر