ویتامین آ (vitamin  A) چگونه ساخته میشود؟ چه نقشی در بدن دارد

ویتامین آ (vitamin A) چگونه ساخته میشود؟ چه نقشی در بدن دارد

ویتامین آ (vitamin A) چگونه ساخته میشود؟ چه نقشی در بدن دارد ویتامین هاترکیبات آلی هستن که مقدارکمی برای اعمال حیاتی بدن وسوخت وساز و رشد ونمو بدن ضروری میباشند تغذیه نا مناسب وبدون ویتامین های لازم میتواند باعث کمبود یک یا چند ویتامین در بدن شود و درنهایت به انواع بیماری هایی همچون بربری و پلاگر منجر شود ویتامین ها باعث آسان شدن سوخت وسازبدن میشوند وهمچنین رشد ونمو...
اطلاعات بیشتر