MCI
وسوسه چیست؟
جلوگیری از وسوسه های نفسمفهوم وسوسه چیست
در مورد وسوسه فکری پس از ترک
معنی وسوسه چیست
مفهوم عاجز چیست
وسوسه شیطان چیست
مفهوم انحراف فکری معتاد گونه چیست
وسوسه اعتیاد چیست
بیماری اعتیاد چیست na
جلوگیری از وسوسه های نفس

رهایی از هوای نفس

پژوهــش هــا نشــان مــی دهــد کــه اقتــدار بــر نفــس، یــک منبــع محــدود اســت کــه تمرینـات بـروی آن اثـرات فیزیولوژیکـی روشـنی ماننـد؛ کاهـش قنـد خـون دارد. در هـر هنـگام، مـا دارای مقـدار مشـخصی از کنتـرل بـر نفـس در مخـزن وجـود خویش هسـتیم. هنگامـی کـه خـود را سرسـختانه کنتـرل مـی کنیـم، سـطح ایـن مخـزن پاییـن مـی آیـد و احتمـال تسـلیم در برابـر وسوسـه هـا بیشـتر مـی شـود. ایـن مرحلـه، در روانشناسـی”تخلیـه نفـس”نـام دارد. تشـخیص ایـن زمـان، کـه سـطح کنتـرل نفـس پاییـن اسـت، ضـروری اسـت و بایـد راهی پیـدا کنیـم کـه از انجـام وسوسـه هـا اجتنـاب ورزیـم. اولیـن گام بـرای بهتـر کنتـرل کـردن نفـس، شـناخت زمانـی اسـت کـه ضعیـف تریـن شـرایط را در برابـر وسوسـه هـا داریـم.

آنچه در این مقاله میخوانید:

 • کاهش اهمیت به نفس
 • یک دلیل خوب دیگر برای تسلیم نشدن در برابر وسوسه ها!
 • بوجود آوردن عادات مفید و سازنده درخود

کاهش اهمیت به نفس

 1. از قبل آماده باشیم
 2. پاداش به خود
 3. مجازات
 4. مبارزه با ناخودآ گاه
 5. تنظیم انتظارات
 6. تنظیم ارزش ها
 7. استفاده از احساسات
 8. تا کید و تصدیق خود
 9. تفکرات معنوی

از قبل آماده باشیم

قبـل از قـرار گرفتـن در وضعیـت وسوسـه انگیـز تصمیـم خـود را بگیریـم. آمـاده سـازی قبـل از رسـیدن بـه اهـداف مشـکل، راهنمـای خوبـی بـرای افزایـش اجـرای دقیـق برنامـه و رسـیدن بـه آن اهـداف اسـت. در یـک آزمایـش تحقیقاتـی توسـط پژوهشـگران، دانشـجویانی کـه اهـداف مشـکل را بـرای خـود برگزیـده بودنـد، در اجـرای اهـداف خـود، بهتـر از کسـانی کـه بـی هـدف، یـا اهـداف کـم ارزش داشـتند، عمـل کردنـد.

بــرای اجتنــاب از وسوســه هــا مقــدار کمتــری پــول بــا خــود همــراه ببریــم تــا از مخــارج سـنگین جلوگیـری کنیـم، و یـا تنهـا غذاهـای سـالم و تـازه را در منـزل نگهـداری کنیـم کـه از وسوسـه گمـراه کننـده پرخـوری در امـان بمانیـم. البتـه مشـکل اسـت کـه از پیـش آمـاده باشـیم، زیـرا مـا همـواره علاقـه منـد هسـتیم کـه تمــام گزینــه هــا را بــاز بگذاریــم. ولــی اگــر از حــال نســبت بــه آینــده خــود ســخت گیــر باشــیم، کمتــر پشــیمان خواهیــم شــد

پاداش به خود

پـاداش دادن بـه خـود، مـی توانـد کمـک بزرگـی بـه اقتـدار بـر نفـس باشـد. پژوهشـگران در تحقیقــات علمــی خــود دریافتنــد؛ کســانی کــه دریافــت پــاداش در ذهــن خــود خواسته دارنـد، خیلـی بهتـر مـی تواننـد بـا فـداکاری در کوتـاه مـدت، منافـع بلنـد مـدت بیشـتری را بدسـت آورنـد. بنـا بـرایـن، در نظـر گرفتـن پـاداش بـرای ذهـن خـود خواســته، کارآیــی دارد.

مجازات

درسـت ماننـد هویـج، چمـاق هـم کارآیـی دارد! مـا نـه تنهـا بـرای رفتـار خـوب خـود، نیـاز بـه پـاداش داریـم، بلکـه بـرای رفتـار بـد خـود هـم بایـد مجـازات تعییـن کنیـم. تحقیقـات علمـی نشـان دهنـده ایـن اسـت کـه تعییـن مجـازات خـود خواسـته بـرای رسـیدن بـه اهـداف بلنـد مـدت و مشـکل، کمـک بسـزایی خواهـد کـرد


مفهوم وسوسه چیست
در مورد وسوسه فکری پس از ترک
معنی وسوسه چیست
مفهوم عاجز چیست
وسوسه شیطان چیست
مفهوم انحراف فکری معتاد گونه چیست
وسوسه اعتیاد چیست
بیماری اعتیاد چیست na

مبارزه با ناخودآ گاه

بخشـی از اینکـه مـا بـه راحتـی در شـرایط وسوسـه انگیـز قـرار مـی گیریـم، ایـن اسـت کـه؛ ضمیـر ناخـودآ گاه مـا همـواره بـرای تضعیـف نیـات مـا، آمـاده اسـت. پژوهشـگران دریافتنـد کـه اشـخاص بـه راحتـی و خارج از آ گاهی هوشـیار خود، وسوسـه پیشـنهادات ناخـودآ گاه خـود مـی شـوند. از سـوی دیگـر، ایـن امـر بـرای اهـداف هـم صـادق اسـت. هنگامـی کـه افـراد هدفمنـد باشـند، ناخـودآ گاه به سـمت اهـداف والاتـر خـود خواهنـد رفـت.

نتیجــه عملــی بســیار ســاده اســت؛ بــا ترویــج اهــداف خــود، تــلاش کنیــم کــه از نظــر جسـمی و ذهنـی از وسوسـه هـا دور بمانیـم. هـر عمـل ناخودآ گاهـی بـا رفتـار مـا مرتبـط اســت.

تنظیم انتظارات

ســعی کنیـم در مـورد اجتنـاب از وسوسـه هـا خوشـبین باشـیم، حتـی اگـر ایـن خـوش بینـی بـه صـورت طبیعـی به دسـت نمـی آیـد. مطالعـات علمـی نشـان میدهـد کـه خـوش بینـی در مـورد اجتنـاب از وسوسـه و رسـیدن بـه اهـداف، مـی تواند مفید باشـد. کسـانی کـه خـوش بینـی بیشـتری در خواسـته هـای خـود دارنـد، موفـق تـر از کسـانی هسـتند کـه کـه پیـش بینـی هـای دقیـق در مـورد رسـیدن بـه اهـداف خـود مـی کننـد. بـه خودمـان اجـازه دهیـم کـه فکـر کنیـم بـه آسـانی بـه اهـداف خـود دسترسـی داریـم. تـا زمانـی کـه اهـداف بـه خیـال پـردازی و نامفهـوم بـودن نرسـند، مـی تـوان بوسـیله ایـن ترفنـد، ایجـاد انگیـزه کـرد.

تنظیم ارزش ها

همانگونــه کــه مــی توانیــم خــوش بینانــه فکــر کنیــم، توانایــی تغییــر ارزش اهــداف و وسوسـه هـای خـود را نیـز داریـم. تحقیقـات نشـان مـی دهد کـه؛ کاهش ارزش وسوسـه هـا و افزایـش ارزش اهـداف، میـزان عملکـرد افـراد را بالاتـر مـی برنـد. هنگامـی کـه ارزش اهـداف خـود را بالاتـر مـیبریـم، بطـور خـودکار بـه طـرف آنهـا هـم جـذب مـی شـویم. و همینطـور، در هنـگام کاهـش ارزش وسوسـه هـا، بطـور خـودکار از آنهـا اجتنـاب مـی کنیـم.

استفاده از احساسات

اغلـب، ذهـن بوسـیله احساسـات کنتـرل مـی شـود. بنـا بر این، مـی توان از احساسـات، بـرای اقتـدار بـر نفس خـود اسـتفاده کنیم. در یـک پژوهـش علمـی، کـودکان قـادر بودنـد کـه از خـوردن شـیرینی اجتنـاب کننـد، چــون شــیرینی را بــه عنــوان دشــمنی بــه نــام “ابــر ســفید”شــناخته بودنــد. ایــن راهــی بــرای اجتنــاب از وسوســه هــا اســت. بــی اهمیــت نشــان دادن وسوســه هــا به وســیله اســتفاده از احساســات مرتبــط بــا آنهــا. از همیـن راه مـی تـوان بـرای افزایـش کشـش بـه طـرف اهـداف نیـز کمـک گرفـت. در مـورد جنبـه هـای مثبـت عاطفـی مثـل، غـرور و هیجـان، بـرای رسـیدن بـه اهـداف خـود، فکـر کنیـم.

تا کید و تصدیق خود

گاهـی اوقـات، اقتـدار بـر نفـس بـه معنـی اجتنـاب از یـک عـادت بـد اسـت. یکـی از راه هـای انجـام ایـن کار، اسـتفاده از اظهـارات مثبـت در مـورد خـود بـوده و ایـن بـه معنـای تا کیـد مجـدد بـر باورهـای خـود اسـت، ماننـد؛ خانـواده، خالقیـت، یـا هـر آنچـه کـه بـاور اصلـی مـا اسـت. هنگامـی کـه شـرکت کننـدگان در یـک پـروژه علمـی ایـن کار را انجـام دادنـد، مخـزن اقتـدار و کنتـرل بـه نفـس آنهـا دوبـاره پـر شـد. تفکـر دربـاره ارزش هـای اصلـی مـا مـی توانـد بـه بـالا بـردن قـدرت کنتـرل بـر نفـس مـا منجـر شـود.

تفکرات معنوی

بخشــی از دلایــل اینکــه تصدیــق و تا کیــد خــود، کارآیــی دارد ایــن اســت کــه آنهــا بــا تفکـرات معنـوی مـا مرتبـط هسـتند. تاثیـر تفکـرات معنـوی بـرای تقویـت اقتـدار بـر نفـس خـود، اثبـات شـده اسـت. در پژوهــش هــای علمــی ثابــت شــده اســت، افــرادی کــه تفکــرات معنــوی دارنــد، احتمــال بیشــتری بــرای کنتــرل بــر وسوســه هــای خــود و کارآیــی بهتــری بــرای انجــام وظایــف ســخت تــر هــم دارنــد. احتمــالا، بجــای چگونگــی انجــام کاری، ا گــر بــر روی دلایلـی کـه آن کار را انجـام میدهیـم، تمرکـز کنیـم، تفکـرات مـا بیشـتر معنـوی خواهنـد بـود.

یک دلیل خوب دیگر برای تسلیم نشدن در برابر وسوسه ها!

یـک تفکـر آرام بخـش ایـن اسـت کـه اگـر فقـط همیـن یـک بـار، تسـلیم ایـن وسوسـه شــوم، دفعــه آینــده، قــوی تــر از آن جلوگیــری خواهــم کــرد. در حالــی کــه پژوهــش هــای روانشناســی ثابــت مــی کنــد کــه ایــن برداشــت صحیــحی نیسـت. در یـک آزمایـش؛ دانشـجویانی کـه بـه امیـد بازگشـت تــرک تحصیــل کــرده بودنــد، نشــان دادنــد کــه ایــن افزایــش انگیــزه هرگــز اتفــاق نمــی افتـد. بدانیـم کـه تسـلیم در برابـر وسوسـه هـا، بازگشـت قـوی تـری بـه دنبـال نخواهـد داشـت، بدتـر از آن، تسـلیم وسوسـه شـدن، احتمـاال، تسـلیم هـا و ضعـف هـای بعـدی را نیـز بـه همـراه خواهـد آورد

راههای مبارزه با وسوسه های شیطاندعا برای جلوگیری از هوای نفس
راه های کنترل هوای نفس
شیطان از چی میترسه
ذکر برای کشتن نفس اماره
دعای تسلط بر نفس
رهایی از هوای نفس
روش های مهار نفس را نام ببرید
بهترین سوره برای دفع شیطان
راههای مبارزه با وسوسه های شیطان

بوجود آوردن عادات مفید و سازنده درخود

 • انجام تمرینات منظم ورزشی روزانه( تمرینات ورزشی هرروزه و بدون وفقه ).
 • انجــام فعالیــت هــای منظــم بهداشــتی روزانــه (مســوا ک زدن، اســتحمام کــردن
 • اتوکــردن لبــاس ، نظافــت محــل زندگــی خــود و…).
 • انجام فعالیت منظم دینی و عبادی روزانه (نمازاول وقت ، تلاوت روزانه قرآن ).
 • انجــام فعالیــت هــای علمــی منظــم روزانه(عــادت بــه مطالعــه هــرروزه ازیــک تــا
  چندیــن صفحــه کتاب،مقالــه و..).
 • روزه گرفتن و کنترل غرائزحلال و قانونی
 • ترک تدریجی عادات زشت فردی،اجتماعی
 • داشـتن برنامـه ریـزی درزمینـه هـای تحصیلـی ، اقتصـادی ، اجتماعـی ، مذهبـی ،
  عرفانـی.
 • نگهداری گل وگیاه، پرنده ، ماهی و… که نیازبه مراقبت مرتب روزانه دارد.
 • مرتب کردن و آنکارد تخت خواب.
 • حفظ کردن لغات و جملات کوتاه زبان های خارجی روزانه (انگلیسی،عربی،آلمانی
  ، فرانسوی و….).
 • حفظ کردن احادیت یا آیه های قرآن بصورت روزانه.
 • مراقبه داشتن مرتب وهمیشگی بر رفتار و افکار به صورت روزانه.
 • محاسبه رفتار در پایان هر روز.
 • دادن پـاداش بـه خاطـر داشـتن رفتارهـای مثبـت و سـازنده.(داشـتن گویـش هـای
  ذهنـی مثبـت بـه خـود انجـام کارهـای لـذت بخـش رفتـن بـه مـکان هـای دلخواه-
  خـوردن غذاهـای مـورد علاقـه و…
  )
 • ملـزم کـردن خـود بـه رعایـت کـردن قوانیـن و مقـرارت اجتماعـی کـه مفیـد بـرای خـود
  ودیگـران اسـت .(توقـف پشـت چـراغ قرمـز- عبورازخـط کـش هـای عبورعابرپیـاده-
  بسـتن کمربنـد ایمنـی هنـگام رانندگـی رعایـت حقـوق دیگـران درمـکان هـای عمومـی
  )
 • ملـزم کـردن خـود بـه کمـک کـردن بـه دیگـران(کمـک هـای اقتصـادی ، فکـری ،
  علمــی، معنــوی
  و…)
 • مقابلـه جـدی بـا تنبلـی و بـی حالی(انجـام کارهـای روزانـه بـه موفع و سـریع .مثلا
  بعـد ازخـوردن غـذا سـریع ظـروف جمـع آوری و تمیـز شـود).
 • پرهیـز از بـه تعویـق انداختـن کارهـا و انباشـت کـردن تکالیـف روی هـم . چـون ایـن
  کارمنجربــه ســنگین شــدن کارهــا و وظایــف ازطرفــی و احســاس ناتوانــی درخــود بــرای انجـام ایـن کارهـا ازطـرف دیگرخواهـد شـد.
 • مراقبت دائمی وهمیشگی واهمیت دادن به تغذیه خود و دیگران.
 • مراقبت همیشگی و اهمیت دادن سلامت جسمانی و روانی خود ودیگران.
 • تــلاش بــرای شــناختن مســئولیت هــا و وظایــف درقبــال خــود ودیگــران انجــام آنهــا درحــد تــوان.
 • صله رحم و سرکشی مرتب به بستگان و دوستان.
 • پذیـرش کامـل خـود باهمـه خصوصیاتـی کـه دارد و داشـتن برنامـه بـرای تغییر ویژگـی
  هـای نامطلـوب خـود.

پست های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *