صنایع چوبی

برای جهیزیه گوشت کوب چوبی ،برقی یا فلزی بخرم؟؟

نژادگرایی نظریه‌ای است که میان نژاد (انسان) و پدیده‌های غیر زیست‌شناسی مانند دین، آداب، زبان و… رابطه ایجاد کرده برخی نژادها را برتر از دیگر نژادهای بشری می‌شمارد.